2017-08-05

Lucky Tester 777

Lucky Tester 777

 •  A small game for promotion use only.Enjoy it.Only 109KB

Click to  Download Here

2017-07-22

Data ‍ඉ‍ව‍ර‍ද ‍බ‍ය ‍වු‍න ‍කා‍ලේ ‍ඉ‍ව‍ර‍යි.

‍හ‍දි‍සි‍ය‍ක‍දී Visa/Master card ‍එ‍කෙන්‍ RELOAD ‍ක‍ර‍ග‍මු‍ද?

‍                     උ‍දේ ‍පාන්‍‍ද‍ර ‍නැත්‍‍තම්‍ ‍ම‍හා ‍රෑ data ‍හ‍රි phone ‍එ‍කේ credits ‍හ‍රි ‍එ‍ක‍පා‍ර ‍ඉ‍ව‍ර ‍වු‍නොත්‍ ‍දෙ‍යි‍යෝ ‍සි‍හි‍වෙ‍න‍වා‍නේ ‍ඉ‍තින්‍ ‍එ‍ව‍ලෙ‍ට ‍නි‍ය‍පො‍තු ‍ක‍කා ‍උ‍ඩ ‍බි‍ම ‍බ‍ල ‍බ‍ල ‍ඉ‍ද‍ලා ‍හ‍රි‍යන්‍‍නේ ‍නෑ. ‍ත‍මන්‍‍ට‍ම ‍කි‍ය‍ලා  debit/credit card ‍එ‍කක්‍ ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍නම්‍  ‍ඔ‍ය ප්‍රෂ්‍න‍ය‍ට ‍සාර්‍ත‍ක ‍පි‍ලි‍තු‍රක්‍ ‍ත‍මා ‍අ‍ද ‍දෙන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ ‍අ‍නි‍ක ‍මේ‍කේ service charges ‍කැ‍පෙන්‍‍නේ ‍නෑ ‍අ‍නික්‍ ‍ඒ‍ව‍ල ‍ව‍ගේ. 100% securtiy ‍එ‍ක ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍මො‍ක‍ද use ‍ක‍රන්‍‍නේ 128bit encryption web site ‍එ‍ක HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure version). ‍ඒ‍ක ‍හින්‍‍දා card ‍එ‍ක ‍දාන්‍‍න ‍බ‍ය ‍වෙන්‍‍න ‍ඕ‍නේත්‍ ‍නෑ. ‍එ‍හෙ‍නම්‍ ‍වැ‍ඩේ ‍ප‍ටාන්‍ ‍ග‍මු ‍මේ ‍වෙබ්‍ ‍ස‍යිට්‍ ‍එ‍ක bookmark ‍ක‍රත්‍ ‍පා‍ඩු‍වක්‍ ‍වෙන්‍‍නෑ. ‍මු‍ලින්‍‍ම ‍ප‍හ‍ල link ‍එ‍ක‍ට ‍යන්‍‍න.

 Click Here

‍                          ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍අ‍පි‍ට account ‍එ‍කක්‍ ‍හ‍දා‍ගන්‍‍නම්‍ ‍වෙ‍න‍වා ‍බ‍ර‍ප‍ත‍ල ප්‍රෂ්‍න ‍නෑ email ‍එ‍ක ‍එ‍හෙ‍ම ‍ත‍මා ‍අ‍හන්‍‍නේ ‍ඉ‍තින්‍ form ‍එ‍ක fill ‍ක‍ර‍ලා login ‍වෙන්‍‍න. ‍දැන්‍ website ‍එ‍කේ ‍ද‍කු‍නු ‍පැත්‍‍තේ ‍ති‍යෙ‍න‍වා "Quick Reload"‍කි‍ය‍ලා ‍button ‍එ‍කක්‍ ‍ඒ‍ක click ‍ක‍රා‍ම ‍එ‍න window ‍එ‍කේ phone number ‍එ‍ක‍යි ‍අ‍දා‍ල ‍මු‍ද‍ල‍යි ‍ග‍හන්‍‍න. ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ  card ‍එ‍කේ details ‍දෙන්‍‍න ‍ත‍මා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ Card number, Card category, CVC number. ‍ප‍හ‍ත picture ‍එ‍ක ‍බ‍ලන්‍‍න. ‍


ඉ‍තින්‍ ‍තත්‍‍ප‍ර ‍කි‍හි‍ප‍යක්‍ ‍අ‍තු‍ල‍ත reload ‍එ‍ක ‍එ‍න‍වා. ‍ම‍ම 10 ‍සැ‍ර‍යක්‍ ‍වි‍ත‍ර use ‍ක‍රා.

‍මෙ‍කේ ‍මො‍න‍වා ‍හ‍රි question ‍එකක්‍ ‍තිබ්‍‍බොත්‍ ‍අ‍හන්‍‍න. Comment ‍ක‍රන්‍‍න Share ‍ක‍රන්‍‍න ‍අ‍නිත්‍ ‍අ‍ය‍ටත්‍ ‍දැ‍න‍ගන්‍‍න. Like ‍ක‍රන්‍‍න ‍මේ ‍ව‍ගේ post ‍ල‍ග‍ට‍ම ‍ගෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න ‍අ‍පේ page ‍එ‍ක‍ට PC Master (facebook.com/pcmaster)
Original Website also on www.shenaltek.blogspot.com

2017-07-10

‍ටො‍රන්‍ට්‍ ‍ව‍ලින්‍ ‍හොඳ ‍Movie කො‍පි‍යක්‍ ‍බා‍ග‍මු.

ටො‍රන්‍ට්‍ ‍ව‍ලින්‍ ‍හොඳ ‍Movie කො‍පි‍යක්‍ ‍බා‍ග‍මු.

    ‍ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය ‍දැන්‍ ‍වෙ‍න‍කො‍ට cinema hall ‍ව‍ල‍ට ‍ගි‍හිල්‍‍ලා film ‍බ‍ල‍න ‍එ‍ක ‍ටි‍කක්‍ ‍අත්‍ ‍හැ‍ර‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍නැත්‍‍තෙ‍මත්‍ ‍නෑ ‍ඉ‍තින්‍. ‍මො‍ක‍ද ‍ගෙ‍ද‍ර‍ට ‍වෙ‍ලා ‍නෙට්‍ ‍එ‍කෙන්‍ ‍බා‍පු ‍කො‍පි‍යක්‍ ‍බ‍ලද්‍‍දි ‍පො‍‍ඩි ‍කම්‍‍මැ‍ලි ‍ග‍ති‍යක්‍ ‍දැ‍නු‍නත්‍ ‍එ‍කෙත්‍ ‍පො‍ඩි ‍ලල්‍ ‍බ‍වක්‍ ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍කි‍ය‍ලා ‍දන්‍‍න‍ව‍නේ.‍ඒත්‍ ‍හැ‍මෝ‍ට‍ම ‍ති‍යෙ‍න ප්‍රෂ්‍න‍යක්‍ ‍ත‍මා ‍හොඳ ‍ගුණාත්‍‍ම‍ක ‍බ‍වින්‍ ‍යු‍තු ‍කො‍පි‍යක්‍ ‍බාන්‍‍නේ ‍කො‍හො‍ම‍ද ‍කි‍ය‍ලා ‍අ‍ද ‍ඒ‍ක ‍ත‍මා ‍කි‍ය‍ලා ‍දෙන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ ‍මේ‍ක ‍ඉ‍තින්‍ ‍කො‍හෙන්‍‍වත්‍ ‍උස්‍‍ස‍පු ‍එ‍කක්‍ ‍නෙ‍මේ ‍ම‍ගේ ‍අත්‍‍දැ‍කී‍මෙන්‍ ‍ලි‍යන්‍‍නේ ‍ඒ‍ක ‍හින්‍‍දා ‍පො‍ඩි ‍පො‍ඩි ‍අ‍වුල්‍ ‍ති‍යෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍ඒ‍ව‍ට ‍ස‍මා ‍වෙන්‍‍නො‍නේ.

1)‍මු‍ලින්‍‍ම pixel height ‍එ‍ක ‍තෝ‍ර‍ගන්‍‍න 


‍ඒ‍ක ‍ත‍මා ‍ඔ‍ය 720p,1080p ‍කි‍ය‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ. ‍ඉ‍තින්‍ ‍ඔ‍යා‍ගේ ‍කැ‍මැත්‍‍තේ ‍හැ‍ටි‍ය‍ට ‍එ‍කක්‍ ‍තෝ‍ර‍ගන්‍‍න. ‍ඇත්‍‍තට‍ම ‍ක‍මැත්‍‍තත්‍ ‍ම‍දි data ‍ගා‍නත්‍ ‍බ‍ලන්‍‍න ‍නැත්‍‍තම්‍ ‍මා‍සෙ‍ට‍ම ‍ඒ‍ක ‍වි‍ත‍ර‍යි download ‍ක‍රන්‍‍න ‍වෙන්‍‍නේ. ‍ය‍ට ‍පින්‍‍තූ‍රෙන්‍ ‍දළ ‍අ‍ද‍හ‍සක්‍ ‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍වෙ‍යි.

2)Copy(Encoder) ‍එ‍කේ ‍වර්‍ග‍ය


‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍copy ‍එ‍කේ ‍වර්‍ග‍ය ‍බ‍ලන්‍‍න ‍ඔ‍ය ‍ති‍යෙන්‍‍නේ CD-Rip,DVD-Rip,Cam-Copy,Bluray-Rip ‍කි‍ය‍ලා ‍මෙ‍කේත්‍ ‍ඉ‍තින්‍ quality ‍එ‍ක ‍ත‍මා ‍මැ‍නෙන්‍‍නේ ‍මේ ‍පි‍ලි‍වෙ‍ල‍ට ‍ත‍මා quality ‍එ‍ක ‍වැ‍ඩි ‍වෙන්‍‍නේ,

CD Rip < DVD Rip < Cam-Copy(‍වෙ‍නස්‍ ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ cam encoder ‍එ‍ක ‍ම‍ත  ) < HD-Rip< XViD<
‍මේ‍කෙත්‍ ‍මේ ‍වි‍දි‍ය‍ට‍ම ‍ඩේ‍ටා ‍ගා‍නත්‍ ‍වැ‍ඩි ‍වෙ‍න‍වා.

3)Video Format 


‍මේ‍ක ‍ගැ‍න‍නම්‍ ‍වැ‍ඩි‍ය ‍කි‍යන්‍‍න ‍දෙ‍යක්‍ ‍නෑ. .AVI , .MKV , .MP4 ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍අන්‍‍න ‍ඒ‍වා ‍ත‍මා ‍මේ‍ව‍ලින්‍ ‍නම්‍ videos ‍ව‍ල quality ‍එ‍ක‍ට ‍ව‍ඩා capacity ‍එ‍ක ‍ත‍මා ‍තී‍රණ‍ය ‍වෙන්‍‍නේ. ‍දැ‍න‍ට ‍හො‍ද‍ම mkv ‍ත‍මා

‍ඔ‍වා ‍බ‍ල‍ලා ‍ත‍මා search ‍ක‍ර‍න‍න ‍ඕ‍නේ ‍උ‍දා‍හ‍රණ‍යක්‍ ‍වි‍දි‍ය‍ට ‍අ‍පි‍ට ‍ඕ‍නේ ‍කි‍ය‍මු‍කෝ Spider man homecoming movie ‍එ‍ක ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍ඒ‍ක search ‍ක‍රන්‍‍නෝ‍නේ ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි. "spider man homecoming 720p HD" ‍කි‍ය‍ලා ‍එත්‍‍කො‍ට ‍ව‍ඩාත්‍ ‍නි‍ර‍ව‍ද‍ය ‍සෙ‍වු‍මක්‍ ‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍මේ ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍ම‍ම copy ‍ගන්‍‍න quality ‍හො‍ද torrent names ‍ටි‍කක්‍ ‍මේ ‍න‍ම ‍ගෑ‍වි‍ලා ‍හ‍රි ‍තිබ්‍‍බොත්‍ ‍ඒ‍ක ‍බා‍ගන්‍‍න ‍බ‍ය‍වෙන්‍‍න ‍එ‍පා.

 • 1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO
 • HC.HDRip.XviD.AC3-EVO
 • Eng.1080p.HDRip.x264
 • 720p.TC.999MB.MkvCage
 •  720p BrRip x264 - YIFY
 • 1080p HC HDRip x265 HEVC 1.6GB

EVO,MkvCage,YiFi ‍ව‍ල ‍ත‍මා quality ‍එ‍ක ‍වැ‍ඩි‍ම ‍කො‍පි ‍එන්‍‍නේ ‍ඉ‍තින්‍ thepiratebay ‍එ‍කෙන්‍ ‍හ‍රි ‍වෙ‍න ‍ටො‍රන්‍ට්‍ ‍වෙබ්‍ ‍එ‍ක‍ක ‍ඉ‍හ‍ත ‍කිව්‍‍ව ‍වි‍දි‍ය‍ට search ‍ක‍ර‍ලා ‍හොඳ copy ‍එ‍කක්‍ ‍බා‍ගන්‍‍න. ‍ජ‍ය ‍වේ‍වා.
Comments ‍දාන්‍‍න ‍වැ‍ර‍දි ‍තිබ්‍‍බොත්‍ ‍කි‍යන්‍‍න .Post ‍එ‍ක ‍හො‍ද‍නම්‍ share ‍ක‍රන්‍‍න.

FB ඉන්න අය Like එකක් දාලා set වෙන්න. අනික් අය www.shenaltek.blogspot.com එකෙන් share වෙන post බලාගන්න පුලුවන්. හොඳයි කියලා හිතුනොත් share පාරක් දාන්න.

2017-06-07

Samsung firmware

SAMSUNG Phone ‍එ‍ක‍ට Original Firmware ‍තෝ‍රා‍ගෙ‍න Install ‍ක‍ර‍ග‍මු.


              Smartphones ‍ව‍ල firmware ‍එ‍ක ‍කි‍යන්‍‍නේ  PC ‍ව‍ල Operating System ‍එ‍ක ‍ව‍ගේ ‍එ‍කක්‍ ‍ත‍මා ‍වෙ‍න‍ස ‍ති‍යෙන්‍‍නේ PC ‍ව‍ල ‍ති‍යෙන්‍‍නේ Windows/Linux/MacOS Smartphone ‍ව‍ල ‍ති‍යෙන්‍‍නේ Android/iOS. SAMSUNG Phone ‍කො‍හො‍මත්‍ factory original Android OS ‍එ‍ක install ‍ක‍ර‍ලා ‍එන්‍‍නේ. ‍දැන්‍ ප්‍රෂ්‍නේ ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍මො‍න ‍එ‍හෙ‍ක‍ට‍ද ‍අ‍පි‍ට firmware ‍එ‍ක ‍දාන්‍‍න ‍වෙන්‍‍නේ ‍කි‍ය‍ලා.

‍             ඔ‍යා‍ලා ‍හි‍තන්‍‍න‍කෝ ‍අ‍පි 4n ‍එ‍ක update ‍ක‍ර‍න‍වා latest android version ‍එ‍ක‍ට ‍ඒත්‍ ‍ඒ‍ක ‍අ‍පි‍ට ‍ගැ‍ල‍පෙන්‍‍නේ ‍නැ‍ති ‍වු‍නා‍ම ‍ආ‍යෙත්‍ ‍ප‍ර‍න android version ‍එ‍ක ‍ඕ‍න ‍වු‍නොත්‍, ‍නැත්‍‍තම්‍ 4n ‍එ‍ක‍ට virus ‍එ‍කක්‍ ‍ගි‍හින්‍ stuck ‍වෙ‍ලා OS file ‍මැ‍කු‍නොත්‍ ‍ව‍ගේ scenes ‍හින්‍‍දා ‍ත‍මා ‍ඕ‍නේ ‍වෙන්‍‍නේ.

‍              හැ‍බැ‍යි ‍එ‍හෙ‍ම OS install ‍ක‍රද්‍‍දී custom rom ‍එ‍කක්‍ install ‍ක‍රොත්‍ ‍ඒත්‍ ප්‍රශ්‍‍න‍යක්‍ ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. Custom rom ‍ගැ‍න ‍වෙ‍න‍ම ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍කක්‍ ‍දාන්‍‍නම්‍. ‍ඒ‍ක ‍හින්‍‍දා factory original os ‍එ‍ක ‍තො‍රා‍ගන්‍‍න ‍එ‍ක ‍ගො‍ඩක්‍ ‍වැ‍ද‍ගත්‍. ‍ක‍රන්‍‍න ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍ප‍හ‍ල  link ‍එ‍කෙන්‍ ‍වෙබ්‍ ‍පේජ්‍ ‍එ‍ක‍ක‍ට ‍ය‍න‍වා  ‍              ඒ‍කෙන්‍ my model number ‍කි‍ය‍න ‍තැ‍න ‍ඔ‍යා‍ගේ 4n ‍එ‍කේ about device ‍එ‍කෙ ‍ඇත්‍ model number ‍එ‍ක ‍ග‍හ‍ලා search ‍ක‍රන්‍‍න ‍(e.g.-Galaxy J1/SM-J00H)
හ‍රි‍ය‍ට‍ම ‍ග‍හන්‍‍න number ‍එ‍ක. ‍දැන්‍ ‍ත‍මන්‍‍ට ‍ඕ‍නේ OS version ‍එ‍ක ‍තෝ‍රන්‍‍න. ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි  ‍ප‍ර‍න version ‍දාන්‍‍නේ ‍නෑ.‍ම‍තක්‍ ‍ක‍ර‍ලා ‍අ‍දා‍ල ‍ර‍ටත්‍ ‍තෝ‍රන්‍‍න Sri Lanka ‍කි‍ය‍ලා

    Android 7.0: Nougat
    Android 6.0: Marshmallow
    Android 5.0 – 5.1.1: Lollipop
    Android 4.4 – 4.4.4: Kit Kat
    Android 4.1 – 4.3.1: Jelly Bean
    Android 4.0 – 4.0.4: Ice Cream Sandwich
    Android 3.0 – 3.2.6: Honeycomb
    Android 2.3 – 2.3.7: Gingerbread
    Android 2.2 – 2.2.3: Froyo
    Android 2.0 – 2.1: Eclair
    Android 1.6: Donut
    Android 1.5: Cupcake
(Ref. - https://www.howtogeek.com/230737/how-to-find-out-which-version-of-android-you-have/)‍               ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ slow download button ‍එ‍ක ක්‍‍ලික්‍ක්‍ ‍ක‍ර‍ලා ‍බා‍ගන්‍‍න. install ‍ක‍ර‍න ‍වි‍දි‍ය ‍වෙ‍න ‍පොස්‍ට්‍ ‍එ‍ක‍කින්‍ ‍දන්‍‍නම්‍ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍දි‍ග ‍වැ‍ඩි ‍වු‍නා‍මත්‍ ‍කි‍ය‍වන්‍‍න ‍එ‍පා ‍වෙ‍න‍වා‍නේ.

               ඉතින් මේ පෝස්ට් එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තනම් Like කරන්න මේ පොස්ට් එකට.මේ වගේම අලුත් softwares ගැන,Games ගැන,Bugs ගැන,Fixex ගැන තොරතුරු ඉක්මනින් ලගටම ලබා ගන්න අපේ පේජ් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න
PC Master - https://www.facebook.com/pcmaster123.
Blog එක www.shenaltek.blogspot.com.
Like & Share තමා hope එක. අව්ලක් වුනොත් comment එකක් දන්න.

2017-06-06

Android Apps PC ‍එ‍කේ Run ‍ක‍ර‍මු.

 Android Apps PC ‍එ‍කේ Run ‍ක‍ර‍මු.
 ‍    ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය Android game ‍ග‍හන්‍‍න ‍කැ‍ම‍ති ‍ඇ‍ති‍නේ ‍ඒත්‍ Smartphone ‍එ‍කක්‍ ‍නැ‍ති ‍අ‍ය ‍නැත්‍‍තම්‍, ‍දැන්‍ ‍එ‍න Android ‍ගේම්‍ස්‍ව‍ල hardware requirements ‍ම‍දි(‍මාත්‍ ‍ඇ‍තු‍ලත්‍ ) smartphone ‍එ‍කක්‍ ‍ති‍යෙ‍න ‍ඒත්‍ ‍සු‍පි‍රි PC ‍එ‍කක්‍ ‍ති‍යෙ‍න ‍අ‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක. ‍මෙ‍ක PC ‍එ‍ක‍ට ‍දා‍න App player ‍එ‍කක්‍ ‍ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය Bluestack App Player ‍එ‍ක use ‍ක‍ර‍න‍වා ‍ඇ‍ති. ඒත්‍ ‍ඒ‍කේ ‍එ‍න AD ප්‍ර‍මාණ‍ය ‍එක්‍‍ක ‍අ‍පේ Data and Privacy ‍එ‍ක‍ට ‍වෙ‍න Damage ‍එ‍ක ‍ගැ‍න ‍දැ‍නන්‍ ‍හි‍ටි‍යා ‍ද? ‍මො‍ක‍ද Blustack ‍එ‍කේ ‍අ‍පි‍ට ‍ටි‍කක්‍ ‍කල්‍ use ‍ක‍රන්‍ ‍යද්‍‍දී message ‍එ‍කක්‍ ‍එ‍න‍වා "‍ත‍ව‍දු‍ර‍ටත්‍ ‍මෙ‍ය ‍බා‍වි‍තා ‍ක‍රන්‍‍න ‍මා‍සෙ‍ක‍ට ‍ගා‍නක්‍ ‍ගෙ‍වන්‍‍න ‍නැත්‍‍තම්‍ ‍මේ Apps ‍ටි‍ක ‍බා‍ගන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා" ‍ඉ‍තින්‍ ‍මේ apps ‍එ‍වෙ‍ලේ download ‍වෙන්‍‍නේ ‍නැ‍ති ‍වු‍නා‍ට ‍අ‍පි‍ට ‍නො‍දැ‍නී‍ම ‍අ‍පේ permission ‍හො‍රෙන්‍ ‍අ‍ර‍ගෙ‍න download ‍වෙ‍න‍වා ‍ඒත්‍ ‍අ‍පි‍ට ‍ඒ‍වා use ‍ක‍රන්‍‍නත්‍ ‍බෑ . ‍ඒ‍ක ‍අ‍සා‍ද‍ර‍න‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍හි‍තු‍නා ‍අ‍නිත්‍ ‍එ‍ක blustack ‍හි‍ටි ‍හැ‍ටි‍යේ crash ‍වෙ‍න‍වා breakdown/stuck ‍වෙ‍න‍වා. Crack ‍දැම්‍‍මොත්‍ ‍නෙට්‍ connect ‍ක‍ර‍ලා ‍ග‍හ‍න ‍ගේම්‍ස්‍ ‍ග‍හන්‍‍න ‍බැ‍රි ‍වෙ‍න‍වා (e.g.-Clash of clans,Angry Birds 2). ‍ඒ‍ක ‍නි‍සා ‍වෙ‍න ‍වි‍කල්‍‍ප‍යක්‍ ‍වි‍දි‍ය‍ට NOX App player ‍එ‍ක ‍එ‍න‍වා. ‍ත‍ව ‍ඒ‍වා ‍ති‍යෙ‍න‍වා Andy ‍ව‍ගේ. ‍ඒත්‍ ‍ඒ‍වා‍ටත්‍ ‍සා‍පේ‍කෂ‍ව ‍මේ‍ක Easy,100% free,No ads,Original,250 MB.‍මෙන්‍‍න link ‍එ‍ka,


‍   හැ‍බ‍යි ‍‍ස‍ම‍හ‍ර ‍ගේම්‍ස්‍ මේ‍ක‍ට support ‍නෑ. ‍ඒත්‍ settings ‍ව‍ලින්‍ ‍හ‍දා‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍ඒ‍ක ‍ගැ‍න ‍වෙ‍න‍ම ‍පොස්‍ට්‍ ‍එ‍කක්‍ ‍දාන්‍‍නම්‍.

    ඉතින් මේ පෝස්ට් එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තනම් Like කරන්න මේ පොස්ට් එකට.මේ වගේම අලුත් softwares ගැන,Games ගැන,Bugs ගැන,Fixex ගැන තොරතුරු ඉක්මනින් ලගටම ලබා ගන්න අපේ පේජ් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න
Like & Share තමා hope එක. අව්ලක් වුනොත් comment එකක් දන්න.

2017-06-05

Truecaller ‍යො‍දා phone numbers ‍ව‍ල True ID ‍එ‍ක ‍බ‍ලා ‍ග‍මු.

Truecaller ‍යො‍දා Phone Numbers ‍ව‍ල True ID ‍එ‍ක ‍බ‍ලා ‍ග‍මු.        ගො‍ඩක්‍ ‍වේ‍ලා‍ව‍ට ‍අ‍නන්‍‍ත‍වත්‍ ‍අ‍පි‍ට wrong number ‍නැත්‍‍තම්‍ unknown numbers ‍එ‍න‍වා. ‍එක්‍‍කෝ ‍අ‍පි‍ට ‍ඒ ‍වා‍ගේ  unknown numbers missed ‍වෙ‍න ‍අ‍වස්‍‍තාත්‍ ‍ඕ‍න ‍ත‍රම්‍ ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍වා‍ගේ‍ම ‍ත‍මා ‍අ‍පි‍ට ‍ක‍ර‍ද‍ර‍කා‍රී ‍ඇ‍ම‍තුම්‍ ‍එ‍න‍වා ‍ඇ‍ති‍නේ (incule ads,spams).‍මේ ‍ඔක්‍‍කෝ‍ට‍ම ‍ති‍යෙ‍න ‍වි‍ස‍ඳු‍මක්‍ ‍ගැ‍න ‍ත‍මා ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍කෙන්‍ ‍ක‍තා ‍ක‍රන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ. ‍ස‍ම‍හ‍ර ‍අ‍ය ‍දන්‍‍න‍වත්‍ ‍ඇ‍ති ‍නො‍දන්‍‍න ‍අ‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍දාන්‍‍නේ ‍ඒ ‍ත‍මා Truecaller App ‍එ‍ක ‍මේ‍ක Apple,Android,Windows ‍ඕ‍න ‍එ‍ක‍ක‍ට ‍වැ‍ඩ.‍ප‍හ‍ලින්‍ ‍දැම්‍‍මා link ‍එ‍ක ‍ඕ‍න ‍අ‍ය ‍බා‍ගන්‍‍න.

Download link

‍  
    දැන්‍ ‍ඔ‍යා‍ලා ‍බ‍ල‍න‍වා ‍ඇ‍ති ‍කො‍හො‍ම‍ද ‍මේ‍කෙන්‍ ‍නො‍දන්‍‍න numbers search ‍වෙ‍ලා ‍අ‍යි‍ති‍කා‍ර‍යා‍ගෙ ‍න‍ම ‍වැ‍ටෙන්‍‍නේ ‍කි‍ය‍ලා ‍වැ‍ඩේ ‍වෙන්‍‍නේ ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි. ‍අ‍පි FB,Viber,Whats App,Instagram,Twitter,Imo ‍වා‍ගේ social networks ව්‍‍ල sign up/register ‍වෙ‍න‍වා‍නේ ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍අ‍පි ‍අ‍පේ 4n numbers enter ‍ක‍ර‍න‍වා. ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍එ‍යා‍ල‍ගේ servers ‍ව‍ල ‍අ‍පේ ‍දත්‍‍ත Darabase AKA DB ව‍ල  save ‍වෙ‍න‍වා. ‍ඒ DBs Truecaller App ‍එ‍කෙන්‍ ‍ගන්‍‍න‍වා ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍ඒ data ‍හ‍ර‍හා ‍ත‍මා ‍අ‍පි‍ට ‍මේ ‍නො‍දන්‍‍න numbers ‍ව‍ල ‍නම්‍ ‍ලැ‍බෙන්‍‍නේ. ‍අ‍නි‍ක ‍දැන්‍ ‍ඕ‍නේ‍ම ‍කෙ‍නෙක්‍ social networks use ‍ක‍ර‍න‍ව‍නේ. ‍හැ‍බ‍යි ‍මේ ‍කි‍සි‍ම ‍නෙට්‍‍වර්ක්‍ ‍එ‍ක‍ක ‍නැ‍ති ‍අ‍ය‍ව‍නම්‍ ‍මෙ‍කේන්‍ ‍පෙන්‍‍නන්‍‍නේ ‍නෑ ‍ඒ‍ක ‍ම‍ම ‍කි‍ය‍න‍වා.  ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍මේ‍කේ ‍ම‍ම ‍ඉස්‍‍සෙල්‍‍ලා ‍කිව්‍‍වා ‍වා‍ගේ ‍ත‍ව features ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍ඒ‍වා ‍ම‍ම points form ‍එ‍කෙන්‍ ‍දාන්‍‍නම්‍.

Truecaller Features

1) Spam/Subscription call blocker
2) Auto detector (need net connection)
3) Message Checker
4) Recognize unknown number or wrong numbers
5) Number Blocking service


‍      ඉ‍ති‍න්‍ ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍කෙන්‍ ‍ඔ‍යා‍ලා ‍මො‍න‍වා ‍හ‍රි ‍ඉ‍ගෙ‍න ‍ගත්‍‍ත‍නම්‍ Like ‍ක‍රන්‍‍න ‍මේ ‍පොස්‍ට්‍ ‍එ‍ක‍ට.‍මේ ‍ව‍ගේ‍ම ‍අ‍ලුත්‍ softwares ‍ගැ‍න,Games ගැ‍න,Bugs ගැ‍න,Fixex ගැ‍න ‍තො‍ර‍තු‍රු ‍ඉක්‍‍ම‍නින්‍ ‍ල‍ග‍ට‍ම ‍ල‍බා ‍ගන්‍‍න ‍අ‍පේ ‍පේජ්‍ ‍එ‍කත්‍ ‍එක්‍‍ක ‍එ‍ක‍තු ‍වෙන්‍‍න 

PC Master - https://www.facebook.com/pcmaster123. 
Blog ‍එ‍ක www.shenaltek.blogspot.com.

Like & Share ‍ත‍මා hope ‍එ‍ක. ‍අව්‍‍ලක්‍ ‍වු‍නොත්‍ comment ‍එ‍කක්‍ ‍දන්‍‍න.

2017-05-10

Softwares ‍මු‍කුත්‍ ‍නැ‍තු‍ව Phone ‍එ‍කේ Files Hidden ‍ක‍ර‍මු.

Softwares ‍මු‍කුත්‍ ‍නැ‍තු‍ව Phone ‍එ‍කේ Files Hidden ‍ක‍ර‍මු.


‍මේ‍ක ‍ස‍ම‍හ‍ර ‍අ‍ය ‍දැ‍න‍ට‍මත්‍ ‍දන්‍‍න‍වා ‍අැ‍ති ‍පො‍ඩි ‍දෙ‍යක්‍ ‍ක‍රන්‍‍න ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍දන්‍‍නැ‍ති ‍අ‍ය ‍වෙ‍නු‍වෙ‍නු‍යි ‍දාන්‍‍නේ ‍හ‍රි‍ය. ‍ක‍රන්‍‍න ‍එ‍හෙ‍නම්‍ ‍වැ‍ඩේ ‍ප‍ටන්‍ ‍ග‍මු.

‍මු‍ලින්‍‍ම phone ‍එ‍කේ file manager ‍හ‍රි Internal/External card ‍එ‍ක‍ට ‍යන්‍‍න. ‍Hide ‍කි‍රී‍ම‍ට  අ‍වශ‍ය file ‍එ‍ක ‍තෝ‍රා‍ගන්‍‍න. ‍දැන්‍ ‍ඒ file ‍එ‍කේ rename option ‍එ‍ක ‍තෝ‍රන්‍‍න rename ‍ක‍රන්‍‍න ‍දන්‍‍න‍වා ‍ඇ‍ති‍‍නේ ‍ඔක්‍‍කෝ‍ම ‍අ‍ය.‍නැත්‍‍තම්‍ ‍මේ screenshots ‍බ‍ලන්‍‍න.‍ මේ‍ක  rename ‍ක‍රන්‍න ‍ඔ‍නේ ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි.


Previous name ‍එ‍ක "New" ‍කි‍ය‍ලා ‍ග‍මු‍කෝ hide name ‍එ‍ක ‍වෙන්‍‍නෝ‍නේ ".New" ‍කි‍ය‍න ‍එ‍ක‍යි. ‍ඉස්‍‍ස‍ර‍හ‍ට ‍ති‍තක්‍ ‍ති‍යන්‍‍න ‍ත‍ම‍යි ‍ති‍යෙන්‍‍නේ.

‍දැන්‍ ‍ඉ‍තින්‍ hide ‍ක‍ර‍පු ‍එ‍ක ‍ආ‍යේ ‍හො‍යා‍ගන්‍‍නත්‍ ‍එ‍පා‍යැ.‍ඒ‍ක‍ට ‍ඉස්‍‍සෙල්‍‍ලා ‍ව‍ගේ‍ම internal/external card ‍එක‍ට ‍ගි‍හින්‍ settings ‍ව‍ල show hidden fies ‍කි‍ය‍න ‍එ‍ක check ‍ක‍රන්‍‍න. ‍එ‍ත‍කො‍ට ‍ඉස්‍‍සෙල්‍‍ලා hide ‍ක‍ර‍පු file ‍එ‍ක ‍ආ‍යෙ ‍ල‍බා ‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍.

‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍හො‍ද‍නම්‍ share ‍ක‍රන්‍‍න.‍මේ ‍ව‍ගේ ‍පොස්‍ට්‍ ‍ගෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න FB Page ‍එ‍ක‍ට Like ‍එ‍කක්‍ ‍දාන්‍‍න. Question ‍ති‍යේ‍නම්‍ Comment ‍ක‍රන්‍‍න. PC,Phone,Tablet PC ව‍ල ‍ගැ‍ට‍ලු ‍අ‍හන්‍‍නත්‍  ‍පු‍ලු‍වන්‍.

FB Page: http://atominik.com/SGP

2017-04-18

Add Folder Icons to your TV Series or Movie Folder Correctly

ත‍මන්‍ ‍කැ‍ම‍ති‍ම Movies ‍ව‍ල‍ට TV Series ‍ව‍ල‍ට Folder Icons ‍යො‍ද‍මු. http://shenaltek.blogspot.com/


‍මේ‍ක ‍ගො‍ඩක්‍‍ම TV Series ‍පිස්‍‍සන්‍‍ට‍ ‍ත‍මා ‍වැ‍ද‍ගත්‍ ‍ම‍මත්‍ ‍බෝ‍හෝ ‍දු‍ර‍ට ‍එ‍හෙ‍ම ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ත‍මා.‍ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය ‍මේ ‍වෙද්‍‍දි  ‍Internet ‍එ‍කෙන්‍ TV Series Download ‍ක‍ර‍ලා ‍බ‍ල‍න‍ව‍නේ ‍ඒ‍ක ‍නි‍සා ‍ත‍මා ‍මෙ Post ‍එ‍ක ‍දාන්‍‍න ‍හි‍තු‍වේ. මේ‍කෙන්‍ ‍ඔ‍යා‍ලා‍ගේ TV Series Folder ‍එ‍‍ක  ‍කළ ‍එළි‍ ‍වෙ‍න‍වා ‍ඒ‍කාන්‍‍ත‍යි. ‍නි‍කන්‍‍ම ‍නි‍කන්‍ Folder ‍එ‍ක‍ක TV Series Collection ‍එ‍ක ‍දාන්‍ ‍ඉන්‍‍න‍වා ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍පිඟන්‍ ‍රාක්‍‍ක‍ය‍ක ‍දාන්‍‍නැ‍තු‍ව ‍බි‍ම ‍තිබ්‍‍බා ‍ව‍ගේ ‍වැ‍ඩක්‍ ‍ත‍මා. ‍ස‍ම‍හ‍ර ‍අ‍ය ‍දැ‍න‍ට‍මත්‍ ‍දන්‍‍න‍වා ‍අැ‍ති  ‍නො‍දන්‍‍න ‍අ‍ය‍ට ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක Share ‍ක‍රන්‍‍න. ‍අ‍පේ Fan page ‍එ‍ක Like ‍ක‍රන්‍‍න.

‍පො‍ඩි ‍වැ‍ඩ ‍ව‍ග‍යක්‍ ‍ක‍රන්‍න ‍ති‍යෙන්‍‍නේ

‍1)මු‍ලින්‍‍ම ‍ඕ‍න ‍ඔ‍යා‍ගේ TV Series Folder ‍එ‍කෙ "Icons" ‍කි‍ය‍ලා  folder ‍එ‍කක්‍ ‍හ‍දන්‍‍න.

2)‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍ත‍මුන්‍ ‍කැ‍ම‍ති Picture set ‍එ‍ක ‍තෝ‍ර‍ගන්‍‍න ‍ඕ‍නේ.(‍අ‍පි‍ට ‍එ‍ක ‍එ‍ක Picture ‍ගන්‍‍න ‍බෑ collection ‍ත‍මා ‍ගො‍ඩක්‍‍ම ‍ති‍යෙන්‍‍නේ )

‍ඒ‍ක‍ට ‍ක‍රන්‍‍න ‍ති‍යෙන්‍‍නේ TV Series ‍එ‍කේ ‍න‍ම‍යි "Folder icon" ‍කි‍ය‍ලා Google ‍එ‍කේ search ‍ක‍රන්‍‍න‍යි  ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍බෝ‍හෝ ‍දු‍ර‍ට ‍උ‍ඩින්‍‍ම ‍එ‍න Link ‍ව‍ලින්‍ ‍එ‍කක්‍ ‍ත‍මා davianart ‍ව‍ල‍ට ‍සම්‍‍බන්‍ධ ‍වෙන්‍‍නේ ‍ප‍හ‍ත pictures ‍බ‍ලන්‍‍න ‍නො‍පැ‍හැ‍දි‍ලි ‍අ‍ය 

Davianart ‍කි‍ය‍න URL(Uniform Resource Locator) ‍එ‍ක ‍ති‍යෙ‍න ‍ඕ‍න‍ම Link ‍එ‍ක‍කට ‍ගි‍හි‍න ‍මේ  collection download ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ . ‍

E.G.:-
 • giilpereiraa.deviantart.com
 • legendarywho.deviantart.com
 • www.deviantart.com/morelikethis/589166424
‍ව‍ගේ ‍ඒ‍වා


http://shenaltek.blogspot.com/
http://shenaltek.blogspot.com/


3)Download ‍ක‍ර‍ගත්‍‍ත collection ‍එ‍ක Winrar ‍ව‍ලින්‍ Extract ‍ක‍ර ‍ක‍ලින්‍ ‍සා‍දා ‍ගත්‍‍තු "Icons" folder ekata Copy/Cut Paste ‍ක‍රන්‍‍න

4)‍‍දැන්‍ ‍අ‍දාළ TV Series ‍එ‍කේ folder ‍එ‍ක Right Click ‍ක‍රන්‍‍න.
    Properties-->Customize-->Change Icon-->Icons-->Picture ‍එ‍කේ location ‍දෙන්‍‍න-->Apply-->Close

5)TV Series Folder ‍එ‍කේ "Icons" Folder ‍එ‍ක ‍ති‍යෙද්‍‍දි  ‍කැ‍ත‍නම්‍ ‍මෙ ‍වි‍දි‍ය‍ට Hide ‍ක‍රන්‍‍න.
        Properties-->Tick the Hidden Box-->Click on Apply-->Close

http://shenaltek.blogspot.com/

‍දැන්‍ ‍ඉ‍තින්‍ ‍වැ‍ඩේ ‍අ‍හ‍ව‍ර‍යි. ‍ඔ‍ය ‍වි‍දි‍ය‍ට ‍හැ‍ම TV Series ‍එ‍ක‍ම ‍වර්ණ‍වත්‍ ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න. ‍මො‍කක්‍ ‍හ‍රි ‍ගැ‍ට‍ලු‍වක්‍ ‍ආ‍වොත්‍ comment ‍එ‍කක්‍ ‍දාන්‍‍න. ‍ඔ‍බ‍ට ‍ජ‍ය.Original Post by Shenal Thilanka

Fan Page LIKE and SHARE :- http://microify.com/Flh

2017-04-04

Add Sinhala Fonts to Windows 7/8/10 Successfully

වින්‍‍ඩොව්‍ස්‍ 7/8/10 ‍ව‍ල‍ට ‍සිං‍‍හ‍ල ‍ෆොන්‍ට්‍ස්‍ ‍නි‍වැ‍ර‍දි‍ව install ‍ක‍ර‍ග‍මු.මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍Sinhala fonts ‍ගැ‍න ‍සා‍ම‍න‍යෙන්‍  Sinhala windows ‍එක්‍‍ක built in ‍එ‍න‍වා ‍ඒ ‍කි‍යන්‍‍නේ auto ‍ම ‍එ‍න‍වා ‍ඒත්‍ ‍ඒ font ‍එ‍කේ styles ‍නෑ ‍ඒ‍ක‍යි ‍ම‍ම ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍ගේන්‍‍න ‍හි‍තු‍වේ.ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය type-settings ‍අ‍මා‍රුයි ‍ඒ ‍අ‍ය‍‍ටත්‍  ‍මේ‍ක ‍ලේ‍සි ‍කි‍ය‍ලා ‍පෙන්‍‍නන්‍‍න ‍ත‍ම‍යි ‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍ක‍රේ. මු‍ලින්‍‍ම ‍මේ ‍ස‍ම‍ග ‍ල‍බා ‍දී ‍‍ඇති ‍ file ‍එ‍ක download ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න Click here to download. ‍ප‍සු‍ව ‍මේ ‍පෙන්‍‍ව‍න path ‍එ‍ක‍ට ‍එ‍ම file ‍එ‍කේ ‍ඇ‍ති ‍සි‍ය‍ලු‍ම fonts‍ copy paste ‍ක‍රන්‍‍න.‍

"Start Button --> Control Pane --> Fonts"

දැන්‍ ‍සි‍යල්‍‍ල ‍සූ‍දා‍නම්‍ Word/Notepad/Notepad++ ‍ඕ‍නෑ‍ම software ‍එ‍ක‍ක‍ට ‍සිං‍‍හ‍ල fonts ‍වැ‍ඩ.‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක sinhala type ‍ක‍රන්‍‍න ‍ලේ‍සි ක්‍ර‍ම‍යක්‍ ‍අ‍රන්‍ ‍එන්‍‍නම්‍. 

‍මේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍හො‍ද‍නම්‍ share ‍ක‍රන්‍‍න.‍මේ ‍ව‍ගේ ‍පොස්‍ට්‍ ‍ගෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න FB Page ‍එ‍ක‍ට Like ‍එ‍කක්‍ ‍දාන්‍‍න. Question ‍ති‍යේ‍නම්‍ Comment ‍ක‍රන්‍‍න. PC,Phone,Tablet PC ව‍ල ‍ගැ‍ට‍ලු ‍අ‍හන්‍‍නත්‍  ‍පු‍ලු‍වන්‍.

FB Page: http://atominik.com/SGP

2017-02-10

Android Game/App ‍එ‍කක්‍ Files ‍එක්‍‍ක Download ‍ක‍ර‍ග‍මු

Android Game/App ‍එ‍කක්‍ Files ‍එක්‍‍ක Download ‍ක‍ර‍ග‍මු

පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍ප‍රක්‍‍කු ‍වු‍නා ‍අ‍ලුත්‍ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍කක්‍ ‍ගේන්‍‍න. ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍ක‍ලින්‍ ‍කිව්‍‍වා ‍ව‍ගේ‍ම ‍ගෙ‍නා‍ව ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍Android game ‍play ‍හැ‍මෝ‍ට‍ම ‍අඳාළ‍යි. ‍ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය‍ට ‍ති‍යෙ‍න ‍ගැ‍ට‍ලු‍වක්‍ ‍ත‍මා Playstore ‍එ‍කේ ‍ස‍ම‍හ‍ර apps or games ‍සල්‍‍ලි ‍දී‍ලා ‍ගන්‍‍න ‍වෙ‍න ‍එ‍ක ‍නැත්‍‍තම්‍ download ‍වෙද්‍‍දි ‍අ‍ත‍ර‍ම‍ග crash ‍වී‍ම. ‍ආ‍යෙ ‍ඉ‍තින්‍ resume ‍ක‍රන්‍‍න‍යැ. ‍ඉ‍තින්‍ ‍මේ‍ක‍ට ‍වි‍ස‍දු‍මක්‍ ‍වි‍දි‍ය‍ට ‍ත‍මා ‍ම‍ම ‍මේ post ‍එ‍ක‍ දාන්‍‍නේ ‍ඉ‍තින්‍ ‍මේ‍ක ‍කි‍ය‍ව‍ලා ‍අ‍නිත්‍ ‍අ‍ය‍ටත්‍ ‍දැ‍න‍ගන්‍‍න share ‍ක‍රන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලත්‍ ‍ඉල්‍‍ල‍න‍වා.

‍මේ‍කේ‍දි ‍වෙන්‍‍නේ ‍කළි‍න්‍ download ‍ක‍ර‍පු game ‍එ‍කක්‍ ‍අ‍පේ phone ‍එ‍ක‍ට file ‍එක්‍ක copy ‍ක‍ර‍ගැ‍නී‍මක්‍ ‍මේ‍කේ‍දි ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍පො‍ඩි ‍හා‍නි‍ය‍ක‍ට ‍ති‍යෙන්‍‍නේ ‍ඒ phone ‍එ‍කේ virus ‍අ‍පේ phone ‍එ‍ක‍ට ‍එන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍වී‍ම‍යි. ‍ඒත්‍ ‍ඒ‍ක‍ට ‍වි‍ස‍දු‍මක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍මේ www.mob.org ‍කි‍ය‍න ‍වෙබ්‍ ‍ස‍යිට්‍ ‍එ‍කේ ‍virus  scan‍ක‍ර‍ලා ‍අ‍පි‍ට ‍ල‍බා ‍දෙ‍න‍වා.

‍මෙන්‍‍න game/app download ‍ක‍ර‍න ‍වි‍දිය ‍ස‍ර‍ල‍යි.


‍දැන්‍ download ‍ක‍ර‍පු files ‍දෙ‍ක phone ‍එ‍ක‍ට copy ‍ක‍රන්‍‍න.
1st download ‍ක‍ර‍පු file ‍එ‍ක phone ‍එ‍කෙන්‍ normal tap ‍ක‍ර install ‍ක‍රන්‍‍න.
2nd download ‍ක‍ර‍පු file ‍එ‍ක phone ‍එ‍කේ web site ‍එ‍කේ ‍කි‍ය‍ලා ‍ති‍යෙ‍න location ‍එ‍ක‍ට paste ‍ක‍රන්‍‍න.


‍දැන්‍ app/game ‍එ‍ක open ‍ක‍ර ‍බ‍ලන්‍‍න. feeling happy

FB Page - Click here

2017-02-06

Razer Cortex Game BoosterRazer Cortex Game Booster

``
 • අ‍ද ‍ගෙ‍නා‍පු post ‍එ‍ක ‍හැ‍මෝ‍ට‍ම ‍වැ‍ද‍ගත්‍ ‍නෑ. ‍ඒත්‍ hardcore gamers‍ල‍ට ‍නම්‍ ‍මේ‍ක ‍දි‍ව ‍ඔ‍සු‍වක්‍ ‍වෙ‍න‍වා ‍නො‍අ‍නු‍මා‍න‍යි. ‍මේ‍කෙන්‍ ‍වෙන්‍‍නේ ‍ස‍රළ theory ‍එ‍කක්‍ basically ‍game ‍එ‍ක PC ‍එ‍කේ no.1 Priority(task) ‍එ‍ක ‍ක‍ර‍ව‍න ‍එ‍ක ‍ත‍ම‍යි ‍මේ‍කෙන්‍ ‍ක‍රන්‍‍නේ. ‍අ‍පි ‍නො‍දැ‍නු‍වත්‍‍ව‍ම ‍අ‍පේ PC ‍එ‍කේ ‍වි‍විධ Processes ‍වෙ‍න‍වා ‍ඒ‍වා‍ට ‍ත‍රම්‍ක්‍ ‍අ‍පේ PC ‍එ‍කේ RAM ‍එ‍ක භා‍වි‍තා ‍වෙ‍න‍වා ‍ඒ ‍ල‍බා ‍ගන්‍‍න capacity ‍එ‍ක free ‍ක‍ර‍ලා ‍දෙ‍න ‍එ‍ක ‍ත‍ම‍යි ‍මේ‍කේ‍දී ‍වෙන්‍‍නේ. ‍මේ‍කෙන්‍ 100% results ‍නැ‍ති ‍වු‍නා‍ට PC ‍එ‍කේ slow games ‍ගො‍ඩක්‍ fast ‍දු‍වන්‍‍න ‍හ‍දා‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍.

PC Requirements
1) Windows 7/8/8.1/10
2) Ram 512MB
3)VGA 512MB
4)Internet Connection (only for create account)
 

Razer Cortex - Click here to Download

Screenshots  ‍
මේ‍ක ‍දැම්‍‍මා ‍කි‍ය‍ලා PC ‍එ‍ක‍ට ‍කි‍සි‍ම ‍හා‍නි‍යක්‍ ‍වෙන්‍‍නෑ. ‍ඒ‍ක ‍හින්‍‍දා ‍අ‍න‍වශ‍ය
 ‍බි‍යක්‍ ‍අැ‍ති ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න ‍ඕ‍නේ ‍නෑ. ‍මේ ‍ව‍ගේ ‍පෝස්‍ට්‍ ‍ත‍ව ‍ඉස්‍‍ස‍ර‍හ‍ට ‍දාන්‍‍න ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වෙ‍න‍වා .‍මේ ‍ව‍ගේ ‍පෝස්‍ට්‍ ළ‍ග‍ට‍ම ‍ගෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න PC Master FB page ‍එ‍ක  Like ‍ක‍ර‍ලා ‍එ‍ක‍තු ‍වෙන්‍‍න . Support ‍එ‍ක ‍දෙන්‍‍න share ‍ක‍රන්‍‍න.

FB Page - Click here

2017-02-05

‍Film ‍එ‍ක‍ක‍ට Subtitles Autoplay ‍වෙන්‍‍න ‍දා‍ග‍මු

Film ‍එ‍ක‍ක‍ට Subtitles Autoplay ‍වෙන්‍‍න ‍දා‍ග‍මු

මේ ‍සැ‍රේ ‍ගෙ‍නා‍පු ‍පෝස්‍ට්‍ ‍එ‍ක ‍නම්‍ ‍ස‍ම‍හ‍ර කට්‍‍ටි‍ය ‍දන්‍‍න‍වත්‍ ‍අැ‍ති. Film‍ එ‍ක‍ක‍ට ‍සබ්‍ ‍දා‍ගන්‍‍න ‍වි‍දි‍ය ‍ත‍මා ‍කි‍යන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ. ‍‍ගො‍ඩක්‍ ‍අ‍ය film ‍එ‍කේ subtitles ‍ති‍යෙ‍න‍ව‍ද ‍කි‍ය‍ල‍වත්‍ ‍දන්‍‍නෑ.මු‍ලින්‍‍ම ‍කි‍යන්‍‍න ‍ඔ‍නේ subtitles ‍කි‍යන්‍‍නේ ‍නි‍කන්‍‍ම ‍නි‍කන්‍ text file ‍එ‍කක්‍ ‍ඒත්‍ ‍ඒ‍කේ format ‍එ‍ක ‍වෙ‍නස්‍ .
Subtitles .srt , .ass ‍කි‍ය‍න format ‍දෙ‍කෙන්‍‍ම ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍අ‍නි‍ක ‍හැ‍ම media player ‍එ‍කක්‍‍ම ‍සබ්‍ ‍ව‍ල‍ට support ‍ක‍රන්‍නේ ‍නෑ. ‍වි‍ශේෂ‍යෙන්‍ Sinhala ‍ව‍ල‍ට ‍ම‍ම ‍නිර්‍දේෂ ‍ක‍රන්‍‍නේ KMPlayer ‍ත‍මා. Phone ‍ව‍ල‍ට ‍නම්‍ MXPlayer

KMPlayer - Click here to download
MXPlayer - Click here to download

‍ඔ‍ය links ‍ව‍ලින්‍ download ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍.‍දැන්‍ ‍වැ‍ඩේ ‍ප‍ටන්‍ ‍ග‍මු. Film ‍එ‍කක්‍ ‍ඩ‍වුන්‍‍ලෝඩ්‍ ‍ක‍ර‍ගත්‍‍තා ‍කි‍ය‍මු‍කෝ . ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ Sinhala sub ‍ඔ‍නේ‍නම්‍ ‍මේ ‍වෙබ්‍ ‍ස‍යිට්‍ ‍දෙ‍කෙන්‍ ‍එ‍ක‍ක‍ට ‍ගි‍හින්‍ sub download ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න search ‍එ‍කේ ‍ග‍හ‍ලා.

Baiscope Sinhalen - Click here to goto Baiscope.lk
Zoom.lk - Click here to goto Zoom.lk

‍දැන්‍ ‍මේ‍කෙන්‍ download ‍ක‍ර‍පු rar or zip file extract ‍ක‍රන්‍‍න. ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍ඒ files ‍ටි‍ක film ‍එ‍ක download ‍වු‍න ‍තැ‍න‍ට paste ‍ක‍රන්‍‍න. ‍ඊ‍ට ‍පස්‍‍සේ ‍ඒ copy ‍ක‍ර‍පු ‍file ‍ව‍ලින්‍ ‍එ‍ක‍ක file name ‍එ‍ක film ‍එ‍කේ name ‍එ‍ක ‍copy ‍ක‍ර‍ලා rename ‍ක‍රන්‍‍න ‍මෙන්‍‍න ‍මේ ‍ව‍ගේ.

ම‍ම ‍උ‍දා‍හ‍රණ‍ය‍ක‍ට Zootopia film ‍එ‍ක ‍ගන්‍‍න‍වා

Film name - Zootopia.2016.BRRip.XViD-ETRG
Subtitle file (.srt or .ass) - Zootopia.2016.BRRip.XViD-ETRG 


‍දැන්‍ ‍ඉ‍තින්‍ browse ‍ක‍ර‍ ක‍ර subtitles ‍බ‍ල‍පු ‍කා‍ලේ ‍ඉ‍ව‍ර‍යි . ‍මො‍න‍වා ‍හ‍රි ‍නො‍තේ‍රු‍න ‍තැ‍නක්‍ ‍හ‍රි ‍ව‍ඩේ ‍හ‍රි ‍ගි‍යේ ‍නැත්‍‍තම්‍ comment ‍එ‍කක්‍ ‍දා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍න. ‍ම‍ම reply ‍දාන්‍‍නම්‍. ‍අ‍ද‍හස්‍, ‍යෝ‍ජ‍නා ‍එ‍හෙ‍ම‍ත ‍දාන්‍‍න. ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍නම්‍ post ‍එ‍ක share ‍පා‍ර‍කුත්‍ ‍දෙන්‍‍න.

FB Page:-  Like us